Infoline: +420 778 820 820 / *88 dành cho khách hàng               CỦA TÔI OPENCALL

Dữ liệu miễn phí cho đến cuối tháng 6!

Làm điều đó bằng cách nào?

Hãy nạp tiền điện thoại tối thiểu 300 CZK và hãy giành được thêm 1 GB cho gói dữ liệu đã kích hoạt!

Bạn có thể sử dụng chương trình khuyến mại bao nhiêu lần như bạn muốn.

Trong mỗi lần nạp tiền điện thoại trên 300 CZK, bạn sẽ tự động giành được thêm 1 GB miễn phí.