Infoline: +420 778 820 820 / *88 dành cho khách hàng               CỦA TÔI OPENCALL

Cuộc gọi quốc tế

Home / International calling

Cuộc gọi quốc tế từ 1,80  CZK

SMS trong EU 1,86 CZK

SMS ngoài EU 4.90 CZK

Chúng tôi biết tầm quan trọng của việc giữ liên lạc với gia đình khi bạn ở nước ngoài. Hãy xem giá của chúng tôi!