Gói Plus

Gọi không giới hạn trong mạng Opencall

Tận hưởng cuộc gọi không giới hạn trong mạng OpenCall chỉ với 99 Kč/tháng

Kích hoạt
  • nhắn tin SMS với từ khóa vào số 999348
    tin nhắn SMS mô tả
    PLUS A kích hoạt Gói Plus
    PLUS D hủy kích hoạt Gói Plus