Cuộc gọi quốc tế

Cuộc gọi quốc tế từ 1,80 Kč

SMS trong EU 1,86 Kč

SMS ngoài EU 4,90 Kč

Chúng tôi biết tầm quan trọng của việc giữ liên lạc với gia đình khi bạn ở nước ngoài.
Hãy xem giá của chúng tôi!