7 GB + 201 Kč để gọi

Thẻ trả trước với khoản tín dụng ban đầu 201 CZK và 7 GB miễn phí mỗi tháng. Hãy tận dụng tối đa các dịch vụ của chúng tôi, không cần hợp đồng! Hãy tận dụng tối đa các dịch vụ của chúng tôi, không cần hợp đồng!
Hãy kết hợp tùy ý thích với các gói PLUS và NEOMEZNĚ của chúng tôi để bạn có được những cuộc gọi tiện lợi hơn.