Các điều kiện kinh doanh 2019-08-01T11:59:22+00:00

Các điều kiện kinh doanh

Các điều khoản chung cho người sử dụng dịch vụ
OpenCall powered by O2

(tiếp đó sẽ chỉ là “Các điều khoản”)

Các điều khoản chung cho người sử dụng dịch vụ OpenCall powered by O2

  1. Các điều khoản có hiệu lực từ 15.11.2017
  2. Toàn bộ bảng giá có hiệu lực từ 24.7.2019
  3. Các biện pháp có tính chất chung số OOP/10/10.2012-12 – các điều khoản về kỹ thuật và tổ chức cho việc thực hiện chuyển đổi các số điện thoại – bạn sẽ thấy văn bản ở đây
  4. Các thủ tục khiếu nại có hiệu lực từ 11.9.2014
  5. Dodací a platební podmínky
  6. Mimosoudní řešení sporů