Ostatní 2018-02-13T16:14:40+00:00

Ostatní služby

Služba Kč s DPH
Časové informace (+420 606 000 606 z MT O2) 10,00
 • Uvedené ceny jsou v Kč za minutu s DPH.
 • Minimální zpoplatněná délka volání je jedna minuta. Po uplynutí minimální délky volání se účtuje po sekundách.
Služby 141xx Kč s DPH
14111 – asistence k Žádosti o vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací 10,00
14112 – přesný čas 10,00
14114 – výsledky her Sportka, Sazka, Š10 a Euromiliony 10,00
14116 – předpověď počasí 10,00
14144 – taxislužba (Tick Tack) 10,00
 • Uvedené ceny jsou v Kč za minutu s DPH.
 • Minimální zpoplatněná délka volání na čísla 141XX jsou dvě minuty. Po uplynutí minimální délky volání se účtuje za každou započatou minutu volání cena za jednu minutu volání.
Služby 14yxx
Volání na čísla 14yxx, kde y = 0, 2-9 (komerční služby) jsou účtována stejnou sazbou jako volání do pevných sítí dle tarifu zákazníka.
Informační liky 1180, 1181 a 1188 Kč s DPH
Cena za minutu volání 34,90
 • Uvedené ceny jsou v Kč za minutu s DPH.
 • Minimální zpoplatněná délka volání na čísla 141XX jsou dvě minuty. Po uplynutí minimální délky volání se účtuje za každou započatou minutu volání cena za jednu minutu volání.
 • Informační služby umožnují spojení hovoru na vyhledané číslo. Takto spojený hovor je účtován stejnou cenou, jako volání na přislušnou informační službu.
 • 1180, 1181: Služby spojení hovoru jsou poskytovány v rámci pevných i mobilních sítí v ČR, v rámci mezinárodního volání je následné spojení hovoru možné pro volání do zemí ze zóny 1 až 6. Služba 1188 poskytuje informace o telefonních číslech v ČR s možností následného spojení hovoru.
 • Volání na informační linky je dostupné pouze v rámci volání z České republiky. Na službu není možné volat ze zahraničí.
 • Minimální zpoplatněná délka volání je jedna minuta. Po uplynutí minimální délky volání se účtuje každá započatá minuta.
Služby 12xx (celostátní společensky významné operátorské služby) Kč s DPH
12xx 10,00
Služby 12yxx (celostátní společensky významné operátorské služby) Kč s DPH
12yxx kde y = 4, 7, 8 a 9 (mimo 12727 ) 10,00
12727 – Hlasový klíč Pražského hradu 10,00
 • Na předplacených kartách je automaticky aktivována možnost zadávat příkazy k provedení platební transakcí, na základě kterých lze kreditem platit za zboží a služby poskytované partnery. Seznam partnerů a kontakty na ně je k dispozici na www.o2.cz/3partner a na www.darcovskasms.cz. Daňový doklad vystavuje na žádost účastníka partner.
 • Možnost zadávat platební příkazy lze zrušit, případně znovu aktivovat na zákaznické lince 778 820 820 nebo *88 (z mobilního telefonu v síti OpenCall).
 • Platební příkazy lze zadávat formou Audiotexového volání, zasláním SMS na zvláštní číslo (Premium SMS, Dárcovská SMS) nebo potvrzením příkazu v prostředí internetu (m-platba).

Audiotexová volání

 • Číslo, na které je realizováno Audiotexové volání, má tvar 90X AB CD ZZ, kde X určuje charakter služby, AB cenu služby za minutu nebo za jedno spojení včetně DPH a CD ZZ identifikuje partnera. Celková převáděná částka je pro předčíslí 900, 906 a 909 určena v závislosti na délce volání, sazbě za minutu a minimální zpoplatněné délce volání a pro předčíslí 908 pevnou sazbou za uskutečněné volání bez ohledu na jeho délku.

Premium SMS

 • Premium SMS jsou realizovány prostřednictvím zaslání objednacích Premium SMS MO na sedmimístná ( 90z AB XY) nebo pětimístná (90z AB) čísla, kde z určuje druh služby, AB partnera a XY částku platební transakce v Kč.
 • V případě objednací Premium SMS MO odeslané na pětimístné číslo dá účastník souhlas s odesláním částky nebo více částek partnerovi, pokud partner doručí účastníkovi potvrzující Premium SMS MT z osmimístného čísla ve tvaru 90z AB XYZ, kde XYZ určuje převáděnou částku v Kč. Na základě jedné objednací Premium SMS MO může být účastníkovi doručeno více potvrzujících Premium SMS MT v závislosti na nabídce partnera, přičemž na základě každé potvrzující Premium SMS je převedena částka na účet partnera.
 • Zasílání potvrzujících Premium SMS MT lze zrušit zasláním Premium SMS MO na příslušné číslo, na které účastník zaslal objednací Premium SMS MO, ve tvaru STOP NÁZEV RUŠENÉ SLUŽBY. Zrušení veškerých zasílání těchto potvrzujících Premium SMS MT a odesílání částky služeb poskytovaných účastníkovi na daném čísle provede účastník odesláním Premium SMS MO ve tvaru STOP ALL. Odeslání objednací Premium SMS MO na pětimístné číslo a odeslání rušící Premium SMS je zpoplatněno jako běžná SMS dle účastníkova tarifu.
 • Zneužití výhod poskytovaných v rámci tarifu nebo marketingové akce  – zneužitím se mimo jiné rozumí
  • (a) umělé nebo automatické generování hovorů nebo zpráv,
  • (b) užívání výhody primárně za účelem získání jakéhokoliv jiného finančního či jiného prospěchu účastníka, popř. třetí strany, přesahujícího poskytnutou výhodu, a to na úkor O2,
  • (c) využívání výhody v rozsahu přesahujícím maximální předpokládatelné chování účastníka, za které se považuje objem 10 000 minut volání nebo 10 000 SMS/MMS za měsíc (počet jednotek se poměrně krátí v případě kratšího účtování konkrétní výhody či ceny za konkrétní balíček než je jeden měsíc).
 • O2 má v případě zneužití právo zpoplatnit účastníka běžnou sazbou dle tarifu, ledaže účastník poskytne O2 uspokojivé vysvětlení, že se jednalo o standardní využití služby. Zneužití je zakázané.
 • Bonusový kredit – kredit poskytnutý účastníkovi v rámci marketingové akce O2. Platnost bonusového kreditu je jeden měsíc, není-li v podmínkách marketingové akce stanoveno jinak. Platnost bonusového kreditu se neprodlužuje standardním dobitím kreditu a získáním bonusového kreditu se neprodlužuje platnost standardního kreditu. Bonusový kredit nelze čerpat na platební transakce a na volání na čísla se speciální sazbou.
 • Iniciační kredit – počáteční kredit. Platnost iniciačního kreditu je 180 dní a neprodlužuje se standardním dobitím kreditu.
 • V paušální ceně datového tarifu nebo balíčku je k dispozici základní objem dat na předplacené období, který je v rámci předplaceného období v závislosti na dalším čerpání dat účastníkem až 6x automaticky navýšen. Uskutečnění datového spojení po vyčerpání objemu dat se považuje za výslovnou žádost o další poskytování služby formou navýšení datového objemu. Každý navýšený objem dat je možné čerpat pouze v rámci příslušného předplaceného období. Čerpání dat nad rámec základního objemu dat je zpoplatněno jednotkovou cenou za navýšený objem dat dle příslušného tarifu. Automatické navýšení objemu dat se neuplatňuje na mobilní data zpoplatněná dle míry užívání.
 • Spojení do O2 – sazba za spojení na účastnická čísla O2 Mobilní hlasové služby, služby BLESKmobil a O2 Family.
 • Mezinárodní sazba –  uplatní se při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420.
 • Speciální sazba  – sazba za odchozí hovory a SMS,  která je pro všechny tarify stejná. Neuplatňují se volné jednotky.
 • Sazba za SMS uvedená v rámci jednotlivých tarifů – sazba za odchozí SMS do mobilních sítí operátorů v rámci ČR, nevztahuje se na SMS účtované speciální sazbou.
 • Volné minuty / bezplatné hovory – bezplatné volání po stanovený počet minut nebo pro daný směr a dobu volání, které se uplatňuje v průběhu daného zúčtovacího období na vnitrostátní sazbu účtovaných hovorů. Neuplatňuje se na volání na čísla zpoplatněná speciální sazbou.
 • Volné SMS/bezplatné SMS –  bezplatné SMS pro stanovený počet SMS nebo pro daný směr, které se uplatňují v průběhu daného zúčtovacího období na odchozí textové zprávy do všech mobilních sítí v ČR.
 • Roaming – umožňuje využívání služeb O2 i v sítích zahraničních operátorů, s nimiž má O2 sjednanou roamingovou dohodu. Roaming lze užívat kdekoli na území pokrytém signálem zahraničního operátora.
 • Videovolání – na spojení se uplatní stejné podmínky a sazby jako na standardní volání do příslušného směru.
 • Změny podmínek tarifů – v současné době probíhají migrace účastníků tarifů, které již nejsou  v aktuální nabídce. Tarify, na které jsou účastníci migrováni,  a jejich podmínky jsou účastníkovi oznamovány formou SMS nejméně 31 dní před změnou.

Přehled druhů spojení a způsob účtování v ČR

Druh hovoru Způsob účtování
Odchozí hovory Vnitrostátní sazba dle tarifů
Odchozí Videovolání Vnitrostátní sazba dle tarifů
Odchozí hovory na  Barevné linky 3.00 Kč s DPH
Odchozí hovory do Hlasové schránky            (960 xxx xxx xxx) Vnitrostátní sazba do pevné sítě dle tarifů
Platební transakce Speciální sazba
Odchozí mezinárodní hovory Speciální sazba
Odchozí mezinárodní Videovolání Speciální sazba
Odchozí hovory na Informační a Operátorské služby Speciální sazba
Odchozí mezinárodní hovory – služba NetCall *55 Speciální sazba
Datové a faxové spojení Speciální sazba
Odeslání SMS/MMS z OpenCall SIM karty Vnitrostátní sazba dle tarifů
Odeslání SMS z OpenCall SIM karty do pevné sítě a na zahraniční čísla Sazba 4,90 Kč s DPH
Odeslání MMS z OpenCall SIM karty na zahraniční čísla Sazba 7,90 Kč s DPH
SMS z Internetu – placené Vnitrostátní sazba dle tarifů
Tísňová volání:

 • 112 – Tísňová linka
 • 150 – Hasiči
 • 155 – Záchranná služba
 • 156 – Městská policie
 • 158 – Policie ČR
Nezpoplatňuje se
Linky veřejných služeb:

 • 116 000 – Horká linka pro případy pohřešovaných dětí
 • 116 111 – Linka bezpečí pro děti a mládež
 • 116 123 – Linka důvěry poskytující emocionální podporu
Nezpoplatňuje se
*88; +420778820820 – OpenCall linka Nezpoplatňuje se
čísla s předvolbou 800

 • Bezplatné informační linky v ČR
Nezpoplatňuje se
čísla s předvolbou:

 • 972 – Síť Českých drah
 • 973 – Síť Ministerstva obrany
 • 974 – Síť Ministerstva vnitra
 • 95 – Ostatní neveřejné sítě
Sazba za volání mimo sít OpenCall
91x xxx

 • volání na 91x – IP telefonie
Vnitrostátní sazba do pevné sítě dle tarifů
Barevné linky

 • čísla s předvolbou 81, 83, 843, 844, 845, 846, 840, 841, 842, 847, 848 a  849
3,00 Kč s DPH

Jednorázové poplatky a měsíční paušály za služby vztahující se k SIM kartě

Služba Cena s DPH
Aktivační poplatek OpenCall předplacené služby *1 99,-
Identifikace zlomyslných volání (cena za 1 – 5 čísel) 250,-
Zálohování kontaktů na paměťové médium účastníka 99,-

*1 Aktivační poplatek je poplatek spojený s náklady na aktivaci služby a distribuci SIM karty. Je zahrnutý v ceně OpenCall předplacené sady.

Jak sim kartu aktivovat?

 • Aktivace Vaší nové SIM karty je velice jednoduchá – aktivujete odchozím placeným hovorem nebo SMS. O aktivaci budete informováni formou SMS.

Dobíjení kreditu

 • Dobíjení kreditu se provádí samostatnými O2 kupony.

Nový způsob účtování DPH u předplacených karet

Daňový doklad o spotřebě kreditu pro zákazníky – podnikatele

 • Od 1. 4. 2017 se změnil způsob odvodu DPH u předplacených služeb. U kreditu dobitého po tomto datu se DPH odvádí až při samotném čerpání kreditu za služby operátora, nikoliv jako dosud při jeho zakoupení. Prodejní účtenka o dobití resp. úhradě kreditu už nebude daňovým dokladem.
 • Proto jsme pro vás – naše zákazníky-podnikatele (ostatních se netýká) připravili zjednodušený daňový doklad. Daňový doklad najdete v internetové samoobsluze. Tam si můžete doklad kdykoliv vygenerovat.
 • Doklad pro vás vystavíme vždy za uplynulý kalendářní měsíc, nejdéle ale 18 měsíců zpětně (přičemž prvním takto vygenerovaným dokladem bude doklad za duben 2017). Daňový doklad bude vystaven vždy do 15 dní od konce zúčtovacího období.
 • Jak bude daňový doklad vypadat:
  • V dokladu najdete hodnotu čerpaného kreditu za dané období. Počítá se do ní spotřeba kreditu dobitého od 1. 4. 2017 všemi dobíjecími způsoby.
  • Daňový doklad není vyúčtováním, a proto v něm najdete jen celkovou částku za čerpání kreditu, které podléhá DPH. Nehledejte tam tedy ani detailní rozpis všech služeb, které jsou do celkové částky daňového dokladu zahrnuty.
  • Doklad se nevztahuje ani na následující položky:
   • Dobití kreditu
   • Spotřeba kreditu na zaplacení zboží a služeb třetích stran
   • Spotřeba bonusového kreditu, včetně počátečního bonusového kreditu na nových SIM kartách
   • Spotřeba kreditu dobitého do 1. 4. 2017
   • Přidělení kompenzace
 • Výjimky: Výjimkou můžou být dobíjecí kupóny koupené u některého z našich partnerů. Pokud totiž od nás prodejce koupil kupony ještě ve starém režimu před 1. 4. 2017, nepromítne se dobití tohoto kuponu do vašeho zjednodušeného dokladu. U těchto kuponů totiž jako daňový doklad slouží doklad o jejich zakoupení (tak, jak tomu bylo před změnou).

Platnost kreditu a SIM karty

 • Platnost předplacené karty je 12 měsíců od posledního dobití. Běžný kredit získaný standartním dobitím bude účastníkovi připsán nejpozději 24 hodin po dobití. Doba platnosti kreditu (běžného i bonusového) závisí na hodnotě jednorázového dobití a určuje jí dobití s nejdelší expirací. Doba platnosti bonusového kreditu je nezávislá na době platnosti běžného kreditu.
 • Od 1.1.2017 nebude možné počáteční kredit čerpat na platební transakce a volání na informační linky.
 • Nejvyšší možná hodnota součtu bonusového a běžného kreditu je 200 000,- Kč.